Przygotujemy dla Państwa wszystkie rodzaje dokumentacji środowiskowych niezbędnych do uzyskania sektorowych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Oferujemy profesjonalną pomoc w uzyskaniu pozwoleń potrzebnych zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i na etapie ich późniejszej eksploatacji. Pozwolenia te określają zakres i wymogi na jakich będzie możliwe korzystanie ze środowiska oraz są warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach każdego zlecenia oferujemy profesjonalne wsparcie w kontaktach z urzędami administracji publicznej, a na życzenie klienta istnieje możliwość uzyskania decyzji w oparciu o udzielone pełnomocnictwo – aż do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia.

 WYKONUJEMY:

 • Operaty wodnoprawne, uzyskujemy pozwolenia wodnoprawne,
 • Zgłoszenie wodnoprawne i opinie wodnoprawne,
 • Oceny wodnoprawne,
 • Operaty ochrony atmosfery, uzyskujemy pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
 • Zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia,
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Wnioski o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • Pozwolenia na zbieranie odpadów,
 • Pozwolenia zintegrowane IPPC,
 • Raporty początkowe do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • Raporty oddziaływania na środowisko (RONŚ), uzyskujemy decyzje środowiskowe (DUŚ),
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP),
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
 • Dokumentacje hydrogeologiczne,
 • Przeglądy ekologiczne instalacji,
 • Analizy porealizacyjne z zakresu wszystkich komponentów środowiska,
 • Inne opinie i dokumentacje środowiskowe

Zlecając nam wykonanie dokumentacji środowiskowej dajemy pełną gwarancję wykonana jej sprawnie, rzetelnie i poprawnie, a współpraca przebiegnie w miłej i profesjonalnej atmosferze

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – DUŚ
Planując realizację inwestycji związanej z budową czy rozbudową fabryki, zakładu przemysłowego, centrum handlowego, stacji benzynowej czy też z realizacją infrastruktury liniowej w postaci gazociągu a nawet zwykłej przebudowy drogi, niezwykle ważnym elementem jest odpowiednie zrozumienie i ocena zasięgu i stopnia oddziaływania planowanej inwestycji na otaczający ją świat roślinny i zwierzęcy, oraz na aspekty społeczne planowanej inwestycji.

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko. Usługa polega na przygotowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, wraz z nadzorem nad sprawą aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej, która wskaże w jaki sposób zrealizować inwestycję, w zgodzie z aspektami środowiskowymi.

Lista przedsięwzięć, przed realizacją których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wymieniona w Rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

OPERATY WODNOPRAWNE, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne – uzyskujemy pozwolenia wodnoprawne
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania wszystkich rodzajów pozwoleń wodnoprawnych. Wykonujemy operaty wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie m.in. odprowadzania ścieków przemysłowych do  urządzeń kanalizacyjnych oraz na usługi wodne obejmujące m.in.  pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych,  a także na wykonanie urządzeń wodnych konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

EMISJE DO POWIETRZA – pozwolenia na emisje, decyzje, zgłoszenia instalacji
Przygotowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji dla których jest ono wymagane. Sporządzamy zgłoszenia dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

ODPADY DECYZJE – pozwolenia, rejestracja w BDO
Świadczymy usługi, które pozwolą uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, oraz pozwolenia na zbieranie odpadów. Dokonujemy wpisów do bazy danych o odpadach (BDO) dla podmiotów transportujących odpady.

POZWOLENIA ZINTEGROWANE, raporty początkowe
Obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęte są instalacje, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Przygotowujemy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, wraz z dokumentacją towarzyszącą w tym raport początkowy z koniecznymi pomiarami akredytowanymi.