WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW
Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest opracowaniem, stanowiącym podstawę do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów i jest niezbędnym dokumentem podczas toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji. Właściwe przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, oraz umożliwi szybkie uzyskanie decyzji.

POZWOLENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Pozwolenie / zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

WYTWÓRCA ODPADÓW
Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

KIEDY I NA CO WYMAGANE SĄ POZWOLENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji (w instalacji) odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych;
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.


POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, tj. zlokalizowanych m.in. w:

 • warsztatach samochodowych,
 • stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • firmach budowlanych,
 • szpitalach,
 • zakładach przetwarzania odpadów,
 • oczyszczalniach ścieków ,
 • zakładach produkcyjnych,


INSTALACJA
Pod pojęciem instalacji rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne (np. agregat spawalniczy, szlifiernia kamienna, urządzenia do odsysania oleju) lub zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie (np. sortownia odpadów, zakład produkcji konstrukcji stalowych, linia do produkcji opakowań) a także budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami (np. zapory, tunele, lotniska, linie kolejowe, drogi, budowle ziemne hydrotechniczne).

Wytwórca odpadów powinien posiadać decyzje w zakresie gospodarki odpadami uregulowanymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 797):

 • zezwolenie na zbieranie odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenie zintegrowane.

 

Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396) załącza się następujące dokumenty:

 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji
 • tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów
 • operat przeciwpożarowy
 • postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 • zaświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej

 

Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396) załącza się następujące dokumenty:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji
 • operat przeciwpożarowy
 • postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 • zaświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o niekaralności

 

Załączniki do  wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396) załącza się następujące dokumenty:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania lub prawi dzierżawy nieruchomości
 • operat przeciwpożarowy
 • postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 • zaświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o niekaralności
 • instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia
 • świadectwo stwierdzające kwalifikację kierownika składowiska odpadów (opcjonalnie)
 • Świadectwo stwierdzające kwalifikację kierownika spalarni (opcjonalnie)


DODATKOWE INFORMACJE:

 • szacunkowy czas wykonania wniosku o wydanie pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami: ok. 21 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na wytwarzanie / przetwarzanie odpadów: ok. 30 dni (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy);
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego; (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • dla dużych firm opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi odpowiednio:
 • 2011 zł dla dużych firm
 • 506 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • 506 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł;
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zabieranie odpadów wynosi 616 zł;
 • w przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł;
 • pozwolenie na wytwarzanie / przetwarzanie odpadów wydawane jest na okres 10 lat.