Środowiskowa obsługa firm jest od lat naszym flagowym produktem, który od początku naszej działalności mocno rozwijamy z uwagi na jego ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu zakładów. Obecnie ze względu na znaczne zaostrzenie przepisów środowiskowych gałąź ta stała się niemal tak ważnym elementem jak księgowość, czy usługi branży informatycznej. Nasze usługi skierowane są do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, ale również dużych korporacji, które mogą skorzystać z profesjonalnej kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska.

W ramach stałej współpracy oddajemy do Państwa dyspozycji doświadczony zespół specjalistów ds. ochrony środowiska, którzy dają gwarancję prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań środowiskowych. Usługa outsourcingu zredukuje koszty związane z zatrudnieniem i ciągłym szkoleniem odpowiedzialnego pracownika do ciągle nowelizowanych przepisów. Często jest to z przydziału księgowa, magazynier, BHP-owiec czy szef produkcji którzy nie do końca zdają sobie sprawę z zakresu obowiązków.

Obsługujemy:

 • zakłady produkcyjne,
 • malarnie i lakiernie proszkowe, oraz zużywające LZO, (emaliernie i lakierownie);
 • odlewnie żeliwa, staliwa i metali kolorowych,
 • cynkownie galwaniczne i ocynkownie ogniowe;
 • stolarnie, warsztaty stolarskie, tartaki;
 • warsztaty ślusarskie i mechaniczne;
 • zakłady obróbki metalu, kuźnie, obróbka skrawaniem i CNC;
 • korporacje,
 • koncerny i zakłady farmaceutyczne;
 • centra handlowe, stacje benzynowe;
 • firmy usługowe;
 • firmy gastronomiczne;
 • warsztaty szklarskie;
 • drukarnie;
 • gabinety medyczne, apteki;
 • obsługa BDO Kraków,
 • warsztaty samochodowe, SDP (stacje demontażu pojazdów) itp.

 

W ramach umowy ryczałtowej prowadzimy:

 • EWIDENCJA ODPADÓW – bieżące prowadzenie ewidencji odpadów w oparciu o karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu w BDO, bieżąca obsługa BDO (Bazy Danych o Odpadach),
 • ODPADY – sporządzanie i przedkładanie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego przez system BDO sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi,
 • EWIDENCJE EMISJI DO POWIETRZA (opłaty za korzystanie ze środowiska) – bieżące prowadzenie wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska i terminowe przedkładanie ich właściwym organom (Marszałek Województwa),
 • BILANS LZO – bilans lotnych związków organicznych,
 • RAPORTY KOBIZE – sporządzanie i przekazywanie sprawozdań, raportów do KOBIZE (Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach) ,
 • WODY POLSKIE kwartalne sprawozdanie opłata stała i zmienna – oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne pobór wód, odprowadzanie ścieków,
 • E-PRTR – wprowadzanie sprawozdań PRTR do krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń
 • F-GAZY – raporty do SZWO z uwolnień gazów cieplarnianych,
 • Bieżący monitoring ilości wytwarzanych odpadów w aspekcie ich rodzajów i ilości określonych w decyzjach administracyjnych,
 • Nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi wraz z weryfikacją legalności ich działania,
 • Prowadzenie ewidencji opakowań wprowadzanych na rynek polski oraz odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej w systemie BDO, oraz rozliczanie reklamówek, alternatywnie współpraca z organizacją odzysku opakowań, oraz porozumieniami dla opakowań wielomateriałowych,
 • sporządzanie i składanie rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi
 • przygotowanie na bieżąco wybranych sprawozdań, zapytań, sprawozdań i innych materiałów dot. ochrony środowiska do GUS – Głównego Urzędu Statystycznego, WIOŚ, UM, Prezydenta Miasta,
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami w ramach bieżącej działalności firmy wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych, w tym stały monitoring obowiązujących przepisów i bieżące informowanie o wprowadzanych zmianach,
 • weryfikacja sporządzanej dokumentacji wewnętrznej (instrukcje, procedury) na zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami i wzorami dokumentów,
 • akredytowany pobór ścieków, wody, osadów ściekowych, gleby, emisji gazów i pyłów, oraz hałasu do środowiska,
 • czynny udział w kontrolach środowiskowych i realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ,