POZWOLENIA ZINTEGROWANE
Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno – prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli zwaną Dyrektywą IPPC. Do prawodawstwa polskiego przepisy Dyrektywy IPPC przetransponowane zostały ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i obejmują instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

KIEDY I NA CO WYMAGANE JEST POZWOLENIE ZINTEGROWANE
Prowadzący instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości powinni posiadać pozwolenie zintegrowane obejmujące wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności. Pozwolenie zintegrowane zastępuje następujące decyzje i pozwolenia:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • na wytwarzanie odpadów;
 • na pobór wód;
 • na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

 

Konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji.

RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI:

 • Instalacje do wytwarzania energii i paliw:
 • do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW
 • do rafinacji ropy naftowej lub gazu
 • do produkcji koksu
 • do zgazowywania lub upłynniania węgla i/lub innych paliw o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW
 • Instalacje do produkcji i obróbki metali:
  • do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej,
  • do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę,
  • do obróbki metali żelaznych:
   • poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę,
   • kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
  • do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę,
  • do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,
  • do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali,
  • do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.
 • Instalacje w przemyśle mineralnym:
  • do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
  • do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
  • do produkcji tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
  • do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest,
  • do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
  • do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
  • do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę,
 • Instalacje w przemyśle chemicznym:
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych,
 • Instalacje w gospodarce odpadami:
  • do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;
  • do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę oraz odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,
  • do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem m.in. obróbki biologicznej, obróbki fizyczno-chemicznej, obróbki żużlu i popiołów,
  • do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem m.in. obróbki biologicznej, obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
  • do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę,
  • do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton,
  • do magazynowania odpadów niebezpiecznych w oczekiwaniu na w/w działania o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia,
  • do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.
 • inne instalacje:
  • do produkcji:
   • masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
   • papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,
   • płyt drewnopodobnych: płyt o wiórach zorientowanych, płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę,
  • do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę,
  • do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobę,
  • do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę,
  • do produkcji lub przetwórstwa (poza wyłącznym pakowaniem) produktów spożywczych lub paszy:
   • z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,
   • z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,
  • do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę,
  • do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,
  • do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
   • 40.000 stanowisk dla drobiu,
   • 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
   • 750 stanowisk dla macior,
  • do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie,
  • do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację,
  • do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  • do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny,
  • do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć objętych koniecznością uzyskania pozwolenia zintegrowanego przedstawia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169).

 

Pozwolenie zintegrowane nie jest wymagane dla instalacji lub ich części, jeżeli są one stosowane wyłącznie do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego konieczne jest dołączenie wymaganych prawem załączników:

 • program zapobiegania awariom (dla zakładów o zwieszonym ryzyku lub o dużym ryzyku)
 • raport o bezpieczeństwie (dla zakładów o dużym ryzyku)
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko lub analiza wykazująca, że nie jest wymagany raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko
 • mapa ewidencyjna
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
 • operat przeciwpożarowy
 • postanowienie o uzgodnieniu operatu przeciwpożarowego z komendantem powiatowym (lub miejskim) Państwowej Straży Pożarnej
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalacje za przestępstwa przeciwko środowisku
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu (wymagany w przypadku, gdy wniosek obejmuje wytwarzanie odpadów)

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • szacunkowy czas wykonania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego: ok. 60 dni roboczych,
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na zintegrowanego: ok. 4 miesiące (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy),
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.)
 • wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia, jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. 2014 poz. 1183), przy czym opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 12 000 zł
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego wynosi:
 • 2011 zł za pozwolenie związane z działalnością gospodarczą
 • 506 zł za pozwolenie dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców lub przez podmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie
 • 506 zł w pozostałych przypadkach np. gdy pozwolenie nie dotyczy działalności gospodarczej
 • w przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł;
 • pozwolenie zintegrowane wydawane jest na okres 10 lat.
 • posiadanie pozwolenia zintegrowanego nie zwalnia natomiast z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji zewnętrznej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • jeśli pozwolenie wydane po raz pierwszy powinno być wydane przed upływem 6 miesięcy, a w przypadku konieczności zmiany warunków pozwolenia w związku z zamiarem wprowadzenia istotnej zmiany warunków funkcjonowania instalacji przed upływem 4 miesięcy do daty złożenia stosownego wniosku.

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do cynkowania galwanicznego wyposażonej w automatyczną linię zawieszkową oraz bębnową do cynkowania alkalicznego o łącznej pojemności wanien powyżej 30 m3,
 • Wniosek zmianę pozwolenia zintegrowanego instalacji do galwanizacji wyposażonej w automatyczną linię zawieszkową i bębnową do cynkowania alkalicznego oraz linię bębnową do cynkowania i niklowania, o łącznej pojemności wanien powyżej 30 m3,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC ODLEWNI ŻELAZA I ŻELIWA: „Instalacje do odlewania metali żelaznych (staliwnych) i żeliwnych o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę”,
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji syntezy wodoroasparaginianu magnezu w Zakładzie Farmaceutycznym „Amara” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., Pieńków 11, 05-152 Czosnów,

 

Więcej informacji oraz pdf – zobacz