Audyt środowiskowy obejmuje obiektywną ocenę działalności firmy pod kątem stopnia spełniania wymogów formalno – prawnych w zakresie ochrony środowiska w firmie. Audyt środowiskowy jest wykonywany przez kompetentny i niezależny zespół audytujący. Ocenie podlega cała działalność firmy związaną z emisją gazów i pyłów do powietrza, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, i produktów w opakowaniach. Dotyczy to również działań, które mogą mieć potencjalny wpływ na środowisko. Na podstawie danych uzyskanych podczas przeprowadzenia audytu powstaje raport. Zawarte są w nim pełne i precyzyjne informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych w firmie. Raport przedstawia wskazówki, jakie należy podjąć działania, aby działalność była prowadzona w zgodzie z nimi.

Dodatkowo oferujemy wsparcie przy wdrażaniu działań zalecanych w raporcie z audytu pomagając przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych (pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodnoprawnych, zintegrowanych itp.), prowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień.

Audyt środowiskowy jest formą dokumentującą działalność, system zarządzania i procesy służące ochronie środowiska w firmie. Zawiera w sobie kompleksowe dane dotyczące:

  • rodzaju działalności;
  • wykorzystanej technologii;
  • procesu technologicznego;
  • istotnej dokumentacji;
  • kontroli zgodność organizacyjno-prawnej z przepisami środowiska.


BEZPŁATNY* AUDYT ŚRODOWISKOWY
Jeśli są Państwo zainteresowani nasz ofertą, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego*, audytu środowiskowego. Określimy najlepsze rozwiązania prawne i ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska.

DLACZEGO ENERGOEKO
Nasi pracownicy szybko i dokładnie przeprowadzą wywiad środowiskowy i przygotują wszelką wymaganą dokumentację. Nasza praca pozwoli na:

  • obniżenie kosztów działalności;
  • określenie zagrożeń;
  • przejęcie obowiązków związanych z prawem ochrony środowiska;
  • doradztwo przy wdrożeniu działań zapobiegawczych.


Jeśli są Państwo zainteresowani zapraszamy do kontaktu
* – bezpłatny audyt wyłącznie dla klientów podejmujących współpracę w zakresie bieżącej obsługi firmy.