POZWOLENIA NA EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, ZGLOSZENIA INSTALACJI

OPERAT OCHRONY ATMOSFERY
Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania operatów ochrony atmosfery. Operat ochrony powietrza atmosferycznego jest opracowaniem, stanowiącym podstawowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i jest niezbędnym dokumentem podczas toczącego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Właściwe przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, oraz umożliwi szybkie uzyskanie decyzji. Wniosek o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza przygotowujemy w oparciu o znajomość technologii, doświadczenie i wiedzę, a analiza przeprowadzana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania (m in. OPERAT FB, w tym moduł „Spalanie” i „Samochody”, KOMIN). W ramach współpracy możliwa jest wizja na terenie Zakładu w celu dokładnej inwentaryzacji źródeł emisji.

POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Na podstawie art. 220 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) do wniosku dołącza się wymaganą prawem dokumentację:

 • operat ochrony atmosfery zawierający analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np. wydruk z KRS, CEiDG);
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej;

Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji.

Szczegółowy zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza został przedstawiony w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396).

ZGŁOSZENIE INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Wykonujemy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania karty zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (a nie wymaga pozwolenia). Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji przyjęcie go bez wydawania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

KIEDY I NA CO WYMAGANE JEST POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
Pozwolenia na emisje pyłów i gazów wymagają m.in.:

 • instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej powyżej:
  • 5 MW – opalane węglem kamiennym;
  • 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
  • 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW;
 • instalacje inne niż energetyczne (np. technologiczne) – o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym;
 • instalacje do produkcji szkła – o wydajności większej niż 1 Mg na dobę;
 • instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej większej niż 30 Mg surowca na godzinę;
 • instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności większej niż 10 Mg na dobę;
 • instalacje do spawania – obejmujące więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
 • instalacje do powlekania, w których zużywa się ponad tonę powłok w ciągu roku oraz dla których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych;
 • zbiorniki materiałów sypkich (np. silosy węzłów betoniarskich) – o pojemności większej niż 50 m3;
 • instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej większej niż 50 Mg na rok

 

Najczęściej pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza wymagają następujące inwestycje / działania: lakiernie, malarnie, spawalnie, elektrociepłownie, odlewnie, zakłady produkujące obuwie, zakłady produkujące styropian, zakłady produkujące meble, zakłady produkujące elementy gumowe, cynkownie, otaczarnie itd.

DODATKOWE INFORMACJE

 • szacunkowy czas wykonania operatu ochrony atmosfery: ok. 21 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza: ok. 2 miesiące (może być dłuższy lub krótszy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy);
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na emisję wynosi:
 • 2011 zł dla przedsiębiorców;
 • 506 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych;
 • 150% w/w stawek w przypadku pozwoleń wydawanych w wyniku przeprowadzenia postepowania kompensacyjnego;
 • w przypadku zmiany pozwolenia opłata skarbowa wynosi 50% w/w stawek;
 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko wynosi 120 zł;
 • w przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł;
 • pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na okres 10 lat;
 • brak wymaganego pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza powoduje wzrost opłat za korzystanie ze środowiska o 500%.

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji, konfekcjonowania i sprzedaży chemii technicznej i autochemii, oraz do konfekcjonowania i sprzedaży olejów oraz klejów,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich eksploatowanej w Zakładzie Masarskim „ANGUS” Sp. J.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją Modułowej Wytwórni Mas Bitumicznych (otaczarni) ,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do obróbki drewna, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, okleinowaniem, lakierowaniem i tapicerowaniem
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji obuwia damskiego w różnych asortymentach,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do piklowania i farbowania skór, suszenia skór i odtłuszczania skór zlokalizowanej w Zakładzie Kuśniersko – Garbarskim ,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do przeróbki ropy naftowej, technologii wytwarzania, dystrybucji i stosowania produktów naftowych zlokalizowanych w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji mebli drewnianych,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do mechanicznej obróbki płyty wiórowej i innych surowców drewnopodobnych oraz okleinowania,
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (eksploatacja kotłów opalanych olejem opałowym w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Zakopanem),
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania ciepła, przeznaczonego do zaspokajania potrzeb cieplnych mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz budynków przeznaczonych na cele usługowe,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji obuwia domowego (pantofli),
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji płyt styropianowych,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji obuwia męskiego, w różnych asortymentach,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji przewodów miedzianych, aluminiowych w powłokach z tworzyw sztucznych i z gumy, a także cynowania miedzi, produkcji mieszanek gumowych i wytwarzania kabli energetycznych,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji zasilania awaryjnego serwerowni, składającej się z czterech agregatów prądotwórczych o mocy 1,6 MW każdy,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji do produkcji styropianu z polistyrenu spienialnego,
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (eksploatacja odciągu spalin samochodowych na terenie salonu samochodowego),
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (kotły pracujące na potrzeby C.O. i C.W.U. na terenie Parku Rozrywki ENERGYLANDIA),
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (piece opalane drewnem do wypieku pizzy i chleba oraz do podgrzewania potraw),
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (kotłownie pracujące na potrzeby C.O. i C.W.U. na terenie kompleksu wojskowego),
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (proces wytwarzania wyrobów mięsnych i wędliniarskich poprzez obróbkę termiczną w komorach wędzarniczych),
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (instalacja do recyklingu zużytych opon i innych odpadów gumowych),