Wykonujemy akredytowane i nieakredytowane pomiary hałasu, cyfrowymi analizatorami dźwięku renomowanych firm jak Bruel & Kjaer, Sonopan, Norsonic. Posiadamy statywy umożliwiające wykonywanie płynnych pomiarów hałasu na wysokościach do 4 m powyżej terenu, co jest szczególnie przydatne podczas pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego. Istnieje możliwości wykonywania pomiarów całodobowych, wraz z jednoczesną rejestracją innych czynników fizycznych towarzyszących zdarzeniom akustycznym tj. pomiar natężenia i parametrów ruchu pojazdów oraz parametrów meteorologicznych jednocześnie z pomiarem hałasu (temperatura, ciśnienie, wilgotności, kierunek i prędkość wiatru). Sporządzamy również analizy akustyczne dla potrzeb innych dokumentacji. Nasz sprzęt posiada aktualne świadectwa legalizacji Okręgowego Urzędu Miar.

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania map hałasu, projektowania drogowych i przemysłowych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych, tłumików akustycznych od rozwiązań koncepcyjnych do gotowych projektów. Współpracujemy z wieloma krajowymi laboratoriami badawczymi.

  • pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, pochodzącego od instalacji i urządzeń, wykonujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2008 r. – Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206 z 2008 r., poz. 1291),
  • pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. – Załącznik nr 2 (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392),a także PN-ISO 1996-1:2006 oraz PN-ISO 1996-2:1999:2002),
  • skuteczność zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów metoda „In-situ” PN-ISO 10847:2002,
  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011,
  • pomiary w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas od urządzeń wyposażenia technicznego zgodnie z PN-EN ISO 10052:2007,
  • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02,
  • Pomiary izolacyjności akustycznej właściwej przegród budowlanych przegród wewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 140-4:2000,
  • Pomiary izolacyjności akustycznej właściwej przegród budowlanych przegród zewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 140-5:2000,
  • Pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011, oraz PN-EN ISO 3744:2011,