RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania raportów oddziaływania na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko (RONŚ) jest podstawowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DUŚ), oraz dokumentem przedstawiającym jej prognozowany wpływ na środowisko. Podczas procedury OOŚ przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko wymagana dla określonego rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisk. Decyzja środowiskowa jest również wymagana na etapie ubiegania się o finansowanie niektórych inwestycji z funduszy unijnych.
Więcej informacji oraz pdf – zobacz

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje analizę etapu realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska tj. wodę, powietrze, ziemie, a także na przyrodę i społeczeństwo, w oparciu o stosowne przepisy szczegółowe w zakresie ochrony środowiska, doświadczenie autorów i wiedzę techniczną.

RONŚ zwykle jest opracowywany już na etapie założeń projektowych, co pozwala na ocenę wielkości poszczególnych emisji w stosunku do obowiązujących wartości dopuszczalnych i dostosowanie projektu do wymagań środowiskowych np. poprzez zaprojektowanie emitora o optymalnych parametrach, w razie potrzeb wyposażonego w urządzenia oczyszczające lub dobór odpowiedniej obudowy dźwiękochłonno – izolacyjnej. W przypadku gdy analiza założeń projektowych wykaże ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, możliwe jest zastosowanie rozwiązań zapewniających dotrzymanie standardów środowiskowych już na etapie projektowania.

Wykaz przedsięwzięć objętych koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DUŚ) przedstawia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Więcej informacji oraz pdf – zobacz

Szczegółowy zakres RONŚ określony został w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 283) zwanej dalej UOOŚ.
Więcej informacji oraz pdf – zobacz

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wykonujemy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji w pełnym zakresie. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załączana do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanych inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II). Stanowi również załącznik do zapytania o zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I).
Szczegółowy zakres KIP określony został w art. 62a UOOŚ.
Więcej informacji oraz pdf – zobacz

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI (DUŚ)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia (inwestycji) w zgodzie z aspektami środowiskowymi. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydawana jest przez właściwy organ administracji publicznej, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stosownymi załącznikami przygotowuje i składa Inwestor, przy czym o decyzje środowiskową można wystąpić nie będąc właścicielem terenu.

Do wniosku konieczne jest dołączenie wymaganych prawem załączników:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, załącznikiem do wniosku jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną dokumentów;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, załącznikiem jest karta informacyjna przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną, przy czym organ administracyjny może nałożyć obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ, wtedy konieczne jest sporządzenie i załączenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, załącznikiem do wniosku jest karta informacyjna przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną i w przypadku nałożenia przez organ administracyjny obowiązku podjęcia dalszych analiz – raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.


KIEDY I NA CO WYMAGANA JEST DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI (DUŚ)
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przez wystąpieniem o wydanie następujących rodzajów decyzji lub pozwoleń jeśli inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady;
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko wymagany jest dla gazociągów przesyłowych, rurociągów technicznych, wodociągów, dróg, autostrad, lotnisk, obiektów kubaturowych o powierzchni powyżej 1 ha, procesów odzysku i przetwarzania odpadów, dla składowisk odpadów, odlewni metali, cynkowni, lakierni, ferm kurzych i obór, elektrowni atomowych, węglowych, fotowoltaicznych, wiatrowych i wodnych.

DODATKOWE INFORMACJE RONŚ i KIP
szacunkowy czas wykonania raportu oddziaływania na środowisko: ok. 31 dni roboczych;

 • szacunkowy czas uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: ok. 3 miesiące (może być dłuższy lub krótszy w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji);
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie DUŚ wynosi 205 zł;
 • w przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł;
 • zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1000).


WYBRANE REALIZACJE RONŚ i KIP

 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej i magazynowej z rampą zewnętrzną oraz budowie przyłącza wody i bezodpływowego osadnika na nieczystości” dla zakładu produkcji wypieku paluszków w m. Malec, na działkach nr 1332/2 i 135, gm. Kęty,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji 27 domków jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1201/1 i 1201/6 w Świątnikach Górnych,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej przeznaczonej do przechowywania materiałów opakowaniowych w m. Proszowice, na działce 744, gm. Proszowice,
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej drogi gminnej nr 060 w Zielonkach (ul. Na Popielówke) wraz z kolektorem kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz oświetleniem ulicznym
 • Raport oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu remontowego maszyn elektrycznych i urządzeń przemysłowych na działce nr 474/32 w Gorlicach,
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. zmiany sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na cynkownię galwaniczną wyposażoną w automatyczną linię zawieszkową do cynkowania alkalicznego oraz linię do metalizacji bębnowej przy pomocy cynku alkalicznego na działce nr 454/86 położonej w Gorlicach,
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej do kompostowania w Borzęcinie na działce nr ewidencyjny 2078/1 gmina Borzęcin, powiat brzeski
 • Raport odziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa salonu samochodowego z garażem podziemnym, oraz częścią serwisową i stacją kontroli pojazdów, urządzeniami technicznymi na działkach nr 1265, 1268, 1269, 1270 obr 33 Krowodrza, budowa wjazdów z działki nr 1246/27 obr 33 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną: drogą dojazdową, mostem, zasilaniem elektrycznym, przyłączem wodociągowym oraz rurociągiem odprowadzającym oczyszczone ścieki do rzeki Głogoczówka w miejscowości Krzyszkowice
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z infrastrukturą techniczną n a działce nr 3/9 przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej w dobudowie do istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 3/110 obr. 104 Podgórze przy ul. Domagały 15 w Krakowie
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia  polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurowo – socjalną na szkielecie istniejącej, żelbetowej estakady podsuwnicowej na działkach nr 3/131, 3/127, 3/128, 3/94, 3/89 obr. 104 Podgórze przy ul. Domagały 15 w Krakowie
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 309/48 obr. 106 Podgórze przy ul. Półłanki w Krakowie
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw STATOIL typu 123 z ręczną myjnią samochodową w Trzebini, powiat chrzanowski
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce nr 179/21 w Krakowie przy ul. Ks. Józefa i Malczewskiego etap – warunki zabudowy,
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka” – długość odcinka powyżej 100 km
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ocynkowni ogniowej w Gorlicach przy ulicy Przemysłowej na działkach nr 465/42, 2938/9 i 2938/17”
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem odzysku metali i związków metali, z uwzględnieniem zbierania odpadów w m. Bodzanów, gm. Biskupice
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przerabianiu, poprzez kruszenie, kamienia naturalnego na mniejsze frakcje kruszarką szczękową w Bielsku – Białej przy ul. Krakowskiej
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa lakierni przemysłowej w miejscowości Jawornik, gmina Myślenice”
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła w istniejącej oborze do 360 DJP w m. Studzionka, gm. Pszczyna
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Kombatantów w m. Gorlice, woj. małopolskie oraz na wykonaniu urządzeń wodnych
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji narciarskiej Łopuszna, Gmina Nowy Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Zakładu przy ul. Mikołajczyka 25 w Sosnowcu
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej instalacji do strzępienia złomu, eksploatowanej w Zakładzie Przerobu Złomu „ZŁOMEX” S.A. w Krakowie przy ul. Igołomskiej
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do recyklingu zużytych opon
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej instalacji do przetwarzania elektroniki, eksploatowanej w Zakładzie Przerobu Złomu „ZŁOMEX” S.A.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego nad linią kolejową E-20 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Łowicz
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych od ulicy 1 Maja w Skrzyszowie (5019S) do ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach (5037S)
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa/przebudowa ul. Strzeleckiej – Obrońców Stalingradu w Oplu- drogi wojewódzkiej nr 435 od km 0+000.00 do km 3+574.00”
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa/przebudowa ul. Wrocławskiej w Opolu – drogi wojewódzkiej nr 414 od km 0+090.00 do km 4+467.00”
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego wypieku paluszków AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa o halę produkcyjną , magazynową i część administracyjną wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Malec, gm. Kęty
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie hali produkcyjno – magazynowej nr 2  w Zakładzie Produkcji Mebli Tapicerowanych w miejscowości Andrychów
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanych inwestycji pn. ”Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie” oraz „Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 3 KDD i 5 KDD”
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK 7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K 1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi”
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa”
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji minibrowaru restauracyjnego, wytwarzającego piwo w ilości 1900 hl rocznie na potrzeby lokalu gastronomicznego, w m. Karpacz, pow. jeleniogórski
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie i adaptacja ich na „Centrum Badań i Rozwoju inteligentnych technologii wizyjnych”
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec – Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr K 1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w m. Jasienica km 5+600”
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów na potoku Rusnaków w miejscowości Krzczonów (JNI 01016692)
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbiórka i budowa mostu w/c drogi powiatowej nr K1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. przebudowa mostu o nr JNI 01016641 na potoku Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1977 – ul. Piłsudskiego w Myślenicach w km 0+010
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. rozbiórka i budowa mostu w/c drogi powiatowej nr K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia  w miejscowości Pcim w km 12+000
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica – Sułkowice w miejscowości Sułkowice
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 30004960 i budowa nowego obiektu inżynierskiego na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej nr 2083 K Sobolów – Ubrzeż w miejscowości Wieruszyce
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanej przebudowy instalacji do odpylania gazów odlotowych z ciepłowni eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
  Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Budowa przepustu w Węglówce na potoku Niedźwiadek w ciągu drogi wewnętrznej Węglówka do osiedla Judaszówka na działkach nr 2508/1, 3/1, 1991/2, 1990/2
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 4 studniami wierconymi (studnie S–1; S–2; S–3; S–4)” na terenie Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze, woj. małopolskie
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kolejowego przejścia granicznego w Medyce – część towarowa i osobowa
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na działkach nr 5019, 5023, 5043, 5044 obręb nr 0001 Olkusz przez firmę Karolinex – Recykling z siedzibą przy ul. Składowej 2a w Olkuszu
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych do postaci przemiału przez firmę ROJ-Plast Dominik Rojewski, na działce nr 2306/5 w miejscowości Proszowice
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji podziemi istniejącej kamienicy pod salon SPA & FITNESS przy ul. Gołębiej 1 w Krakowie
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej klasy technicznej drogi dojazdowe (symbol D) oraz drogi lokalnej (symbol L), na działkach nr 195/25, 393/1, 393/4 w Poznaniu na osiedlu Umultowo oraz dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego w którego skład wchodzi: Salon samochodowy wystawienniczy Mercedes BENZ wraz ze stacją obsługi „ ASO MERCEDES BENZ JAN KOSMOWSKI” oraz motel z zapleczem technicznym i restauracją, na działkach nr 197/2; 199/2; 201/2; 203/6; 205/6; 207/7; 209/6; 211/6 gm. Bochnia
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszalni betonu typu BT 1000 i instalacji istniejącej – mieszalnia betonu typu BT 1250 w m. Krzeszowice, woj. małopolskie
 • Raport oddziaływania na środowisko dla demonstracyjnej linii wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, wraz z myjnią samoobsługową oraz stacją kontroli pojazdów, na nieruchomości ozn. nr. ewid. 3791/3 przy ul. Krakowskiej w m. Libiąż, powiat chrzanowski, woj. małopolskie
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie Dworca Autobusowego z placem manewrowym, parkingiem, przebudową ul. Pokoju, Częstochowskiej i Styczyńskiego, przebudową sieci wod-kan, gaz, c.o. telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, budową przyłączy wod-kan, gaz, c.o., telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych w miejscowości Tarnowskie Góry
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej Instalacji do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidzianej do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Apartamentowo – Konferencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” w Szczawnicy, woj. małopolskie
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża „WÓJCINA” metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego o powierzchni powyżej 25ha
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 20 w miejscowości Młynary
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu usług stolarskich drobnych z zapleczem administracyjno–socjalnym w m. Kokotów, na działce 366/1, gm. Wieliczka
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika rekreacyjnego w ramach rekultywacji żwirowiska gminnego w miejscowości Stróże, gmina Grybów na dz. ew. nr 547, 548, 604, 605, 606/2, 606/1, 576, 575, 574, 549, 532, 550, 539, 541, 542, 544, 543, 531, 520, 521, 519/1, 519/2, 518, 509, 508, 506, 505, 545/3, 545/2, 545/1, 669/1, 669/2, 546.
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie budynków produkcyjno – magazynowych istniejącego Zakładu Wyrobu Wędlin Lisieckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,  zlokalizowanego na działce o numerze  ewidencyjnym 572, obręb Nowa Wieś Szlachecka, gm. Czernichów
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 Częstochowa – Włoszczowa – Kielce, na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego od km 45+886 do km 86+150”, szczegółowo na odcinku obejmującym fragment obszaru Natura 2000 w km 84+500 – 86+000
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 786 Częstochowa – Włoszczowa – Kielce, na odcinku od km 86+500 do 114+900 (do granic miasta Kielce)”
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 Częstochowa – Włoszczowa – Kielce, na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego od km 45+886 do km 86+150”
 • Raport oddziaływania na środowisko: budowa połączenia autostrady A4 na odcinku Kraków – Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce – Brzesko w węźle Brzesko – odcinek drogi wojewódzkiej nr 768
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna”
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 115+875 do km 220+361”
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką od km 2+0,80 do km 6+100,00
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi powiatowej nr 2211l od dr. 17 – Dąbrowica – kol. Dąbrowica od km 0+000 do km 0+510 i od km 0+880 do km 1+898 na długości 1,528 km
 • Raport oddziaływania na środowisko projektowanej cynkowi galwanicznej wyposażonej w automat galwanizerki bębnowy do cynkowania
 • Raport oddziaływania na środowisko punktu zbiórki i demontażu odpadów elektrycznych i elektronicznych
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji budowy obiektu usługowo-handlowego (salon wystawienniczy Mercedes Benz)
 • Raport oddziaływana na środowisko rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego zlokalizowanego na działce nr 247/1 w m. Sułków, gm. Wieliczka
 • Raport oddziaływania na środowisko projektowanego budynku warsztatu samochodowego z zapleczem socjalno biurowym w Wieliczce przy ul. Łąkowej na działce 543/2
 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie działki nr 1/581 obręb 20 jedn. ewidencyjna
  Kraków – Nowa Huta.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego poszerzenia działalności Zakładu Przerobu Złomu „ZŁOMEX” S.A. związanej z eksploatacją instalacji służącej do przerobu odpadów oraz rozszerzenia działalności w zakresie zbierania i przeładunku złomu
 • Raport oddziaływania na środowisko dla projektowanego poszerzenia obecnie eksploatowanego metodą odkrywkową, obszaru górniczego „Targanice II” do powierzchni 3,8783 ha
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Karpik”
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie minibrowaru restauracyjnego produkującego piwo w ilości 1300 hl rocznie w budynku hotelowo – usługowo – handlowym w Rzeszowie przy ul. Rynek 20-23
 • Raport oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu remontowego maszyn elektrycznych i urządzeń przemysłowych na działce nr 474/32 w Gorlicach przy ul. Młyńskiej
 • Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kompleksu hotelowego (na dz. nr: 407/1, 414/4, 414/5, 414/6, 416/2, 4323/2, 4328/3) i restauracyjnego z wypożyczalnią (na dz. nr: 3951/1, 414/5, 414/6, 417/1, 422/1, 473/1) wraz z zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzą budowy: kąpieliska wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnych (dz. Nr 473/1, 416/1, 4160/8), pomostów (na dz. nr. 401/4, 420, 421, 473/1), parkingu naziemnego (dz. nr: 419, 41600/1), zarurowania rowu R-1 „Ogrodowa” (na dz. nr:401/4, 419, 417/3, 414/5, 414/6, 4160/8) i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz przebudowa zjazdu (na dz. nr: 422/1, 472/1, 3951/1)
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu myjni jednostanowiskowej, ciśnieniowej dla autobusów
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji kontroli pojazdów (diagnostyki), punktu wulkanizacji i stanowiska naprawy pojazdów wraz z pomieszczeniem biurowym i zapleczem socjalnym  dla pracowników
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mini browaru restauracyjnego w pomieszczeniach Centrum Handlowego „Stara Kablownia” w Czechowicach-Dziedzicach, produkującego piwo w ilości 1300 hl rocznie
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie minibrowaru restauracyjnego produkującego piwo dla hotelu, w ilości 200000 litrów piwa rocznie.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie minibrowaru restauracyjnego produkującego piwo w ilości 5000 hl rocznie w miejscowości Franciszków 26, gmina Jasieniec, pow. Grójec, woj. mazowieckie
 • Raport oddziaływania na środowisko dla budowy jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach r; 3691//1, 3692, położonych w Koziegłowach (obręb Koziegłowy) wraz z infrastrukturą 3693, 3694
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania budynku na zakład odlewniczy anod galwanicznych i protektorów ochronnych