OPERAT WODNOPRAWNY
Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania wszystkich rodzajów operatów wodnoprawnych. Operat wodnoprawny jest opracowaniem, stanowiącym podstawowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i jest niezbędnym dokumentem podczas toczącego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Na podstawie art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku dołącza się wymaganą dokumentację:

 • operat wodnoprawny wraz z jego wersją elektroniczną (2 egzemplarze),
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach DUŚ, jeżeli jest wymagana,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT z klauzulą prawomocności), jeżeli są wymagane,
 • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana,
 • Wypis z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Ponadto, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji, np. dokumentacja hydrogeologiczna, projekt instrukcji gospodarowania wodą, zgodę właściciela urządzeń, do których odprowadzane będą ścieki.

KIEDY I NA CO WYMAGANE JEST POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 • usługi wodne zgodnie z art. 35 ustawy prawo wodne to:
 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych;
 • szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 34 ustawy prawo wodne to:
 • odwadnianie gruntów i upraw;
 • użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • chów ryb w sadzach;
 • zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
 • korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
 • chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Ponadto zgodnie z art. 390 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowalnych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania;


ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE
zgodnie z art. 394 ustawy prawo wodne wymagane jest na:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych,;
 • wprowadzanie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych wód wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód;

 

OCENA WODNOPRAWNA
Uzyskanie oceny wodnoprawnej wymagane jest dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, a także dla obszarów chronionych określonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) w następującym zakresie wymienionym w art. 425 ustawy prawo wodne:

 • korzystania z usług wodnych;
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • piętrzenia wody podziemnej;
 • rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonania urządzeń wodnych;
 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
 • robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • szacunkowy czas wykonania operatu wodnoprawnego: ok. 21 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: ok. 2 miesiące (może być dłuższy lub krótszy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy);
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł;
 • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 87 zł;
 • opłata skarbowa za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 868 zł;
 • w przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł;
 • zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1000).


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z odcinka chodnika i drogi powiatowej nr K2191 Mników – Czułów – Sanka do przydrożnego rowu otwartego, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji W-1 oraz na likwidację istniejącego przydrożnego rowu otwartego
 • Operat wodnoprawny na piętrzenie wód rzeki Nidzicy na potrzeby MEW (małej elektrowni wodnej) w zakresie przepływów niskich, średnich i średniowysokich, za pomocą istniejących urządzeń wodnych w KM 13+108, oraz na szczególne korzystanie z wód do celów energetycznych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i przemysłowych, z terenu zakładu
 • Operat wodnoprawny dla projektowanej budowy przepustu na działkach nr 450, 1301, 447/10 w ramach inwestycji „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr (180108) 2126K (działka nr 1280/1) Krzeszowice – Przeginia na działkę nr 450 w celu obsługi komunikacyjnej budynku w obrębie działki na 447/10 w miejscowości Czubrowice, gmina Jerzmanowice – Przeginia”
 • Operat wodnoprawny na przekroczenie potoku Miękinka kanalizacją sanitarną
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych do rowu otwartego, lewobrzeżnego dopływu cieku naturalnego Drwinka znajdującego się w zlewni rzeki Serafy
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z parkingu, placu manewrowego, drogi dojazdowej (teren utwardzony) i połaci dachowych do rowu melioracyjnego
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej na projektowanej stacji paliw STATOIL w Częstochowie do urządzeń kanalizacji miejskiej
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji w Tarnowie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni
 • Operat wodnoprawny ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nowa Góra – Paryż dla potrzeb zasilania wodociągu Nowa Góra, Ostrężnica, Łany – Paryż
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem czterech studzien wierconych SW-1bis, SW-2, S-VIII, S-IXbis w miejscowości CICHAWA gm. Gdów
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie odcieków opadowo-przemysłowych z dołu szlamowego, w którym składowane są odpady ropopochodne, znajdującego się na terenie Kopalni Ropy Naftowej „Lipinki” w miejscowości Lipinki – pow. Gorlicki
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Zakopanem
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i przemysłowych, z terenu Huty Skawina do rzeki Skawinka
 • Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej, oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych dla projektowanego zespołu budynków obręb Podgórze, do rowu melioracyjnego (dopływ pot. Pychowickiego)
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z parkingu, placu manewrowego, drogi dojazdowej (teren utwardzony) i połaci dachowych do potoku Czernka
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych z terenu Zakładu Produkcyjnego w miejscowości Nieznanowice do rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Raby
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z dołu szlamowego, w którym składowane są odpady ropopochodne, znajdującego się na terenie Kopalni Ropy Naftowej w miejscowości pow. Gorlicki
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Balice do potoku Olszanickiego dopływu rzeki Rudawy
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Niegoszowice do rowu melioracyjnego (bez nazwy) mającego ujście w potoku Będkówka dopływie rzeki Rudawy
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Radwanowice do potoku bez nazwy dopływu potoku Rudawka
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Zelków do potoku Kluczwoda
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej
 • Operat wodnoprawny na odwodnienie Odkrywkowego Zakładu Górniczego poprzez odprowadzanie wód opadowych do odbiornika tj. rowu bez nazwy przebiegającego wzdłuż ul. Nad Potokiem dopływu potoku „Potok”
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z połaci dachowych, budynków oraz powierzchni utwardzonych (dróg, parkingów) i wód drenażowych do ziemi
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody ze studni SF-1 dla wodociągu Filipowice, Wola Filipowska Gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych ze studni S-2 w Grojcu, gmina Alwernia dla potrzeb wodociągu Zalas, gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dubie dla potrzeb zasilania wodociągu Dubie Gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na przejście siecią kanalizacyjną pod ciekami i ich ubezpieczenie w miejscowości Miękinia – Stawiska gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na pobór wody i eksploatację ujętego źródła na potrzeby wodociągu lokalnego dla miejscowości NOWA GÓRA i MIĘKINIA gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych, oraz ścieków opadowych z Oczyszczalni Ścieków w Rudnie do cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chechło
 • Operat wodnoprawny na pobór wody i eksploatację ujętego źródła dla wodociągu wiejskiego /lokalnego/ w Paczółtowicach
 • Operat wodnoprawny dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nowa Góra – Paryż dla potrzeb zasilania wodociągu Nowa Góra, Ostrężnica, Łany – Paryż
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody ze studni SP-1 w miejscowości Siedlec, Gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem ośmiu studzien wierconych S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6bis, S-7bis, S-8 w dolinie rzeki Raby w miejscowości GDÓW Gm. Gdów
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem czterech studni wierconych SW-1bis, SW-2, S-VIII, S-IXbis w miejscowości CICHAWA gm. Gdów
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przez Zakład Przeróbki Złomu „ZŁOMEX”S.A. z obszaru składowania złomu i rozbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji do kanalizacji należącej do Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków – Nowa Huta
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z odcinka chodnika i drogi powiatowej nr K2191 Mników – Czułów – Sanka do przydrożnego rowu otwartego, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji W-1 oraz na likwidację istniejącego przydrożnego rowu otwartego gmina Liszki
 • Operat wodnoprawny dla projektowanej budowy przepustu na działkach nr 450, 1301, 447/10 w ramach inwestycji „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr (180108) 2126K (działka nr 1280/1) Krzeszowice – Przeginia na działkę nr 450 w celu obsługi komunikacyjnej budynku w obrębie działki na 447/10 w miejscowości Czubrowice, gmina Jerzmanowice – Przeginia”
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji ogólnospławnej z projektowanej podczyszczalni ścieków zakaźnych kwasem nadoctowym w ramach rozbudowy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu POCZTY POLSKIEJ do miejskiej kanalizacji w Tarnowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu POCZTY POLSKIEJ do miejskiej kanalizacji w Nowym Sączu
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu POCZTY POLSKIEJ do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej na projektowanej stacji paliw w Częstochowie do urządzeń kanalizacji miejskiej w Częstochowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej sieci kanalizacji w Gorlicach
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia, oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Nidzicy za pomocą istniejących urządzeń wodnych – jazu w KM 13+108, poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych za pomocą istniejących urządzeń wodnych – kanału otwartego – młynówki, oraz korzystania z wód do celów energetycznych, oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj.: ujęcia brzegowego, przepławki dla ryb w formie baypasu, drenażu liniowego odprowadzającego podwyższone wody gruntowe wzdłuż lewego brzegu rzeki Nidzica wylotem do tej samej rzeki poniżej jazu piętrzącego, obiektu energetyki wodnej – odbudowy komory turbinowej
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu POCZTY POLSKIEJ – Region Infrastruktury w Krakowie do miejskiej kanalizacji w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni wierconej O-1 dla zaopatrzenia w wodę Firmy Produkcyjno – Handlowej OLECH & OLECH S.C.
 • Operat wodnoprawny na budowę zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe – ścieki sanitarne w obrębie obszaru górniczego utworzonego dla wód leczniczych na dz. nr 1928/3 obręb Wola Filipowska, gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze źródła „Zimnik” stanowiącego ujęcie wody dla Podhalańskiego Zakładu Produkcyjnego Zakopane należącego do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA,
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Prądnik, za pomocą istniejącego jazu w km 28+753, poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych za pomocą istniejących urządzeń wodnych tj. kanału otwartego – Młynówki, oraz korzystania z wód do celów energetycznych – zasilania zabytkowego młyna i tartaku wodnego w miejscowości Grodzisko, gmina Skała
 • Operat wodnoprawny na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej K1961 Komorniki – Kawec – Żerosławice na rzece Krzyworzeka w miejscowości Czasław oraz na wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzanych i połaci dachowych obiektów zlokalizowanych na działce nr 4362 w Moszczenicy do rowu melioracyjnego R-1 znajdującego się w zlewni rzeki Mszanki, za pomocą istniejących urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z terenu obiektu hotelowego „Radocza Park Hotel Active & Spa” w Radoczy, do potoku Radoczanka
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z terenu projektowanego obiektu usługowego wraz z infrastrukturą zlokalizowanego w m. Rudawa, gm. Zabierzów do potoku Racławka oraz na wykonanie urządzenia wodnego
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z terenów obiektu stacji paliw płynnych i gazowych wraz z kompleksem handlowo-gastronomicznym w Bolesławiu do Kanału Dąbrówka, za pomocą istniejących urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych, drenażowych oraz pochłodniczych z terenu zakładu „SWISSPOR POLSKA SP. Z O.O.” w Chrzanowie do Kanału Matylda
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu TELEFONICA KABLE zlokalizowanego w miejscowości Bukowno, za pośrednictwem istniejącego systemu RAUSIKKO–BOX do ziemi
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Firmy Handlowo-Usługowej „MARYS” Ryszard Maciuszek do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica 1021
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Centrum Samochodowego NORAUTO do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawa S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Autoryzowanej Stacji Obsługi Pojazdów do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
 • Operat wodnoprawny na zabudowę rowu otwartego na terenie działek nr 577/74 i 577/75 w m. Wola Filipowska, gm. Krzeszowice (zarurowanie), wykonanie wylotu wód opadowych do rurociągu oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych do w/w rowu poprzez projektowany wylot
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni S-1bis dla potrzeb zasilania systemu wodociągowego Łany – Ostrężnica – Nowa Góra (w tym Paryż Górny i Dolny) – Miękinia
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studnią S-1 dla zaopatrzenia w wodę obiektów Przedsiębiorstwa Produkcyjnego PAGUM SP.J.
 • Operat wodnoprawny na odcinkową zabudowę „Potoku Łęgówka” wraz z przebudową istniejących wylotów kanalizacyjnych, przy ul. Sołtysowskiej w m. Kraków, woj. małopolskie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Gdów do potoku Lipnica
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Pierzchów do Potoku Królewskiego
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania istniejącym rowem otwartym ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków pochłodniczych i opadowych z terenu zakładu Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do rzeki Skawinki
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z terenów obiektu KBP-200 oraz KBP-400 Kraków Business Park w m. Rząska, gm. Zabierzów do rowu melioracyjnego A, za pomocą istniejących urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z powierzchni utwardzonych (dróg, parkingów) i połaci dachowych budynków oraz wód drenażowych z terenu mleczarni MLEKOVITA – Podhalański Zakład Produkcyjny w Zakopanem do potoku „Za Bramką”
 • Operat wodnoprawny na rozbiórkę istniejącego mostu o JNI 30004960 i budowę nowego obiektu inżynierskiego na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej nr 2083K Sobolów – Ubrzeż w miejscowości Wieruszyce
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzanych oraz połaci dachowych Rozlewni Nowy Targ GASPOL S.A. do ziemi za pomocą trzech istniejących studni chłonnych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu wytwórni styropianu SWISSPOR Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce nr 800 obr. 6 w m. Pelplin do rowu melioracyjnego „Błękitny” w km 0+757 za pomocą istniejących urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu Farmaceutycznego AMARA Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych z istniejącego kompleksu WITEK’S-Centrum Witek Sp. z o.o. w Modlniczce
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych z terenu Zakładu FOODCARE z o.o. zlokalizowanego w Niepołomicach
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych z terenu chłodni zlokalizowanej w m. Nasielsk do cieku bez nazwy będącego dopływem rzeki Nasielnej
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu myjni do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34‑400 Nowy Targ
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych z terenu projektowanego obiektu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanego w m. Gorlice do rowu przy ul. Kombatantów oraz na wykonanie urządzenia wodnego
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu firmy PHARMA–C-FOOD Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu kompostowni SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu Metalurgicznego „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A., zarządzanych przez FENICE Poland Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę Zakładu Produkcyjnego SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i placów manewrowych Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w m. Dziewki, gm. Siewierz do istniejących urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z przebudowywanego fragmentu ul. Podgórskiej w rejonie mostu kolejowego w km 72+891 do rowu Świerczkowskiego oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na przebudowę fragmentu Rowu Świerczkowskiego realizowaną w związku z inwestycją polegającą na przebudowie ul. Podgórskiej w Tarnowie, w rejonie mostu kolejowego w km 72.891
 • Operat wodnoprawny na przejście gazociągiem wysokiego ciśnienia, wodociągiem oraz kablami ziemnymi pod dnem rzeki Kozi Bród, w m. Jaworzno, woj. Śląskie
 • Operat wodnoprawny na przejście gazociągiem wysokiego ciśnienia pod dnem potoku Łużnik w km 0+037.70, zlokalizowane na działce ewidencyjnej nr 161, obręb 0089 w m. Jaworzno, woj. śląskie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z odwodnienia ul. Kolejarzy do rzeki Kozi Bród oraz wykonanie wylotu Wyl1
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z odwodnienia układu drogowego, przebudowywanego z związku z budową skrzyżowania dwupoziomowego w km 17,088 na ulicy Bukowskiej, w Jaworznie do rzeki Kozi Bród i zagłębienia terenowego oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z odwodnienia skrzyżowania dwupoziomowego w km 19,087 w ciągu ulic Ks. Mroczka-Sobieskiego w Jaworznie Szczakowej do ziemi oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny dla budowy mostu drogowego w km 16,897 (ul. Pożarowa) m. Jaworzno, woj. Śląskie
 • Operat wodnoprawny na przekroczenie wodociągiem oraz kablami ziemnymi potoku bez nazwy zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 657/9 w m. Olszamowice, gm. Fałków
 • Operat wodnoprawny na przebudowę przepustu pod drogą zlokalizowaną na działce nr 657/9 w m. Olszamowice, gm. Fałków, w km 1+029.07 potoku bez nazwy
 • Operat wodnoprawny na przebudowę przepustu pod bocznicą kolejową zlokalizowaną na działce nr 657/7 w m. Olszamowice, gm. Fałków, w km od 0+210.06 do 0+217.76 rowu bez nazwy
 • Operat wodnoprawny na przebudowę przepustu pod linią kolejową nr 4 w km od 0+983.47 do 1+005.07 potoku bez nazwy, na działce nr 657/9 w m. Olszamowice, gm. Fałków
 • Operat wodnoprawny na przebudowę przepustu pod linią kolejową nr 4 w km od 0+983.47 do 1+005.07 potoku bez nazwy, na działce nr 657/9 w m. Olszamowice, gm. Fałków
 • Operat wodnoprawny na przebudowę przepustu pod drogą zlokalizowaną na działce nr 657/9 w m. Olszamowice, gm. Fałków, w km 1+029.07 potoku bez nazwy
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów jurajskich ze studni wierconej S-2, dla potrzeb wodociągu w miejscowości Rudno, gmina Krzeszowice
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z terenu zabezpieczanego osuwiska do rowu bez nazwy oraz wykonanie wylotu W-1 wraz z ubezpieczeniem
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Sanka, dla potrzeb wodociągu: Sanka, Frywałd i Baczyn (gm. Krzeszowice)
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla budynków mieszkalnych przy ul. Sadowej w Wieliczce do istniejącego rowu
 • Operat wodnoprawny na zabudowę fragmentu rowu bez nazwy zlokalizowanego na terenie działki nr 598/37 w m. Młoszowa, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski (zarurowanie)
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Ocynkowni Dębica do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu
 • Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu hali magazynowo – biurowej Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL 8 S.A. do rowu melioracyjnego A3 za pomocą istniejących urządzeń wodnych
 • Operat wodnoprawny dla zabudowy rowu otwartego rurociągiem, wykonanej na terenie działek nr 211/3 oraz 210/1 w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Igołomnia Wawrzeńczyce
 • Operat wodnoprawny na wykonanie studni wierconej KJF-1, którą ujęto wody z czwartorzędowego poziomu wodonośnego na działce nr 1064 w miejscowości Cholerzyn, powiat krakowski, województwo małopolskie
 • Operat wodnoprawny na okresowe odprowadzenie wód opadowych z Odkrywkowego Zakładu Górniczego „TARGANICE” w Targanicach do cieku powierzchniowego „Potok” dopływu rzeki Targaniczanki
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych z terenu projektowanego obiektu „Centrum Apartamentowo – Konferencyjnego” w Szczawnicy, do potoku Grajcarek oraz na wykonanie urządzenia wodnego
 • Operat wodnoprawny na gromadzenie ścieków w obrębie strefy C uzdrowiska
  oraz obszaru górniczego utworzonego dla wód leczniczych
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu STENA Recycling w m. Trzebieńczyce za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej do ziemi
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody do zasilania stawów rybnych oraz na zrzut wody po stawach w miejscowości Regulice, gmina Alwernia, powiat chrzanowski oraz na piętrzenie wód za pomocą istniejącego progu
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód powierzchniowych (zużytych) ze stawów w miejscowości Wierzchosławice do wód powierzchniowych oraz pobór wód powierzchniowych do zasilania stawów z rzeki Kisieliny i potoku Ulga, gm. Wierzchosławice, powiat tarnowski, woj. małopolskie
 • Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego (STAWU) przy ul. Obozowej w Krakowie
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych pochodzących z terenów zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z przyległą infrastrukturą zlokalizowanego w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 1 oraz na wykonanie wylotu W-1
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do kanalizacji będącej własnością BORYSZEW Spółka Akcyjna, Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina,
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowo – roztopowych z terenu Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A. w Krakowie do rzeki Białuchy (Prądnik Biały),