16 czerwca, 2020 Bez kategorii Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów należy prowadzić  za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadza zmiany m. in. w ustawie o odpadach, w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W/w ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. pod warunkiem, że przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej.

Podmioty prowadzące dokumenty ewidencji odpadów w formie elektronicznej w module BDO, w przypadku przyjęcia odpadów od podmiotu na podstawie sporządzonej w formie papierowej KPO lub KPOK, powinny dodatkowo rozpocząć prowadzenie ewidencji również w formie papierowej.

Podmioty, które nie uzyskały jeszcze wpisu do Rejestru BDO do momentu jego uzyskania (nie później niż do 31 grudnia 2020 r.), powinny prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej pozostawiając na dokumentach ewidencyjnych puste pole z numerem rejestrowym.

Uwaga! Wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do Systemu BDO, najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Papierowa dokumentacja może być również stosowana w przypadku awarii systemu BDO, gdy nie ma możliwości wystawiania kart elektronicznych. W takiej sytuacji dane z papierowych dokumentów ewidencji odpadów należy przenieść do systemu BDO, nie później niż 30 dni po ustaniu awarii.

Wzory dokumentów wymaganych do stosowania w przypadku prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej stanowią załączniki nr 5a-5g do ustawy o odpadach i dotyczą:

  • Katy przekazania odpadów (KPO);
  • Karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
  • Karty ewidencji odpadów (KEO);
  • Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych (KEKOŚ);
  • Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KEZSEE);
  • Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (KEPWE);
  • Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (KEON);

 

Written by Energoeko