13 stycznia, 2022 Bez kategorii Brak komentarzy

Podmioty wpisane do działów płatnych rejestru BDO podlegają opłacie rocznej uiszczanej w terminie do końca lutego  każdego roku za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Termin uiszczenia opłaty za rok 2022:
28.02.2022

Wysokość opłaty rocznej:
1. mikroprzedsiębiorcy – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorcy inni niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

Nr rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
otwarty w:
Bank Pekao BP
Oddział w Krakowie
Nr 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278

Tytuł przelewu:
opłata roczna za rok 2022, regon lub NIP

Written by Energoeko